Szkoła Policealna

Szkoła Policealna jest zarejestrowana w ewidencji szkół prowadzonej przez Urząd Miasta w Katowicach i posiada uprawnienia szkoły publicznej od 2011 roku. Oferujemy możliwość nauki dla wszystkich dorosłych osób, które ukończyły szkołę średnią, matura nie jest wymagana.

 

Po zakończeniu nauki w Szkole Policealnej, słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Szkoły Policealnej na druku Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN). Po zdaniu egzaminu zawodowego dodatkowo uzyskują tytuł technika i dyplom w danej dziedzinie, w której się kształcili. Ten tytuł i dyplom stanowią dodatkowe potwierdzenie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych, które są bardzo istotne w procesie poszukiwania pracy lub dalszego rozwoju.